MİLLİ MÜCADELE YILLARI İŞBİRLİKÇİLERİ

 

 

BUGÜNKİLER KİMLERİN TORUNLARIDIR?

 

MİLLİ MÜCADELE YILLARINDAKİ İŞBİRLİKÇİLER:

 

 Vahdettin
 
İngiliz milletine karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'ten miras    

 aldım. Ümidimi Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladım..

 

 Sadrazam Tevfik Paşa:

 Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti'nin kalan ülkesinin birliğinin ve   

 İngiltere'ye bağlılığının sağlanmasını istedi." Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe'un raporundan.  

 06.06.1919

 

 "Ankara Sevr Antlaşmasını kabul etmelidir." 04.11.1920, A. İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan.

 

 "Anadolu'yu boşaltmaları karşılığında, Trakya Yunanlara bırakılabilir." 19.09.1921 Bakanlar Kurulu.

                                                          

 Sadrazam Salih Paşa:

 "İngiltere'ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.“  20.08.1921

 

 Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa:

 "Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin  

 ederim ki umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmeliğimizdir.“

 16.12.1918, İngiltere Ordu Komutanı General Milne'e..

 

 Hariciye Nazırı Sefa Bey:

 "Hükümet Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.“ 29.01.1921, İngiliz Yüksek komiseri  

 Rumbold'a..

 

 Adliye Nazırı Ali Rüştü:

 "General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekâta devam eyleyecek olursa,  

 birkaç haftada Ankara Surları önünde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Bu ordu  

 bizim ordumuzdur!" 12.07.1920

 

 Nazır Rıza Tevfik:

 "Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir.  

 Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır." 1920

 

 İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait  

 Molla:

 İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler elinde  

 bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'ye dost olmanın gereğine  

 inanacakları..."

 

 Yazar ve Nazır Ali Kemal:

 "Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim."  

 06.02.1921

 

 "Düşmanlar, Teşkilat-i Milliye'den bin kere daha iyidir." 23.04.1920

 "Kars alındı. Demek ki işlemediğimiz bir hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile onu da tamamladık...  

 Ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal ettiler." 11.11.1920

 

 "Ankara'dakilerin Yunanlara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez.  

 Yunanlarla aramızda akılca da, ilimce de, kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken  

 onlarla muhabereye girişilemez." 07.08.1920

 

 Yazar Refii Cevat Ulunay:

 "Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup bizi kurtaracak." 21.05.1919

 

 "İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir." 31.08.1919

 

 "Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?"  

 23.03.1920

 

 "Milliyetçi hareketi yok etmek, millet için var olma meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar, dine,  

 halifeye, milliyete unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır." 04.04.1920

 

 "Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir."  

 08.09.1920 

 

 "Anadolu ile değil, Yunanistan ile anlaşmalıyız." 15.10.1920

 

 Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa:

 "Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir." 3.08.1919

 

 Adana Valisi Abdurrahman'ın demeci:

 "Ayaklanma için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar." 05.11.1920

 

 İzmir Valisi Kambur İzzettin'in genelgesinden:

 "Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması...." 26.05.1919

 

 İzmit Valiliği Mutasarrıfı Aznavur Ahmet:

 Padişah Yunanlarla harp edilmesine razı değildir. Yunanlar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve  

 rızası hilafına olarak, onlara silah çekmek küfürdür, isyandır." 1920

 

 Anadolu Cemiyeti'nin İstanbul'daki Yunan Baş komiserliğine önerisi:

 Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan'ın yardımıyla, Sultan'ın ve Yunanistan'ın himayesi  

 altında bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır... Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu  

 Mustafa Kemal'in elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü Anadolu ordusunun talim ve  

 silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak, bir miktar yunan subayının bu orduya katılması  

 sağlanacak... Yunanistan, masraflarını karşılamak üzere cemiyete 100.000 Türk Lirası verecek."  09.12.1921 (Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada Şeyhülislam Mustafa Sabri  

 başkanlığı altında idi)

 

 Dinci çevrelerden:

 

 Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi(Mason)

 "Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle  

 Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul  

 etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla  

 iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kárlı ve makul olur.” (Yarın  

 Dergisi, 14 Nisan 1930)

 

 Divitli Eşref Hoca:

 "İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür." 1920

 

 Delibaş Mehmet:

 "Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı'na doğru geliyorlar. Onlarla birlik olup Kuva-i Milliyecileri  

 yeneceğiz". 1920

 

 "Kim milliyecilerle birlikte Yunana karşı giderse şeran kâfirdir". 1920

 

 İslam yüceltme derneğinin bildirisi:

 "Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak  

 mahlûkat Ankara'dadır." 1920

 

 Medrese Hocaları Derneği (Cemiyet-i Müderrissin):

 "Kuva-i milliyeciler kudurmuş haydutlardır."

 

 Edirne Tem'in gazetesinden:

 "Müftü Hilmi Efendi, Selimiye cami’inde hürriyetin ve adaletin saygıdeğer temsilcisi olan Venizelos  

 hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya  

 katılmışlardır." 13.08.1920

 

 Konya'nın 27 köyünün eşrafının İngiliz temsilcisine başvurusu:

 "Milliyetçileri ezmek için İngiliz hükümetinin bize yardım elini uzatması..." 28.10.1920